Индустриска 11 Куманово, Р.Македонија 031 412 777

 

   АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ 2017

Покана
Одлука

Обрасци: полномошно
Информацијa за акции
Предлог-одлуки

—–

Предлог на кандидат за член на
Одборот на директорите на АгроКуманово АД Куманово

Оглас за втора јавна продажба на метална и друга стока

Оглас за јавна продажба на метална и друга стока

АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ 

Одлука
Покана

Обрасци: полномошно и пријава
Информацијa за акции
Предлог-одлуки

АКЦИОНЕРСКО СОБРАНИЕ
2016 ГОДИНА  

    Јавен повик
Обрасци: полномошно и пријава
Информации за акции
Предлог-одлуки
Предлози за нови членови на Одбор на директори

30.12.2015

Понуда за преземање – АГРОКУМАНОВО АД Куманово

ПРОСПЕКТ – АГРОКУМАНОВО

Прилог бр.1 – АГРОКУМАНОВО АД Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2013
Прилог бр.2 – АГРОКУМАНОВО АД Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2014

Прилог бр.3 – МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2013
Прилог бр.4 – МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2014

Прилог бр.5 – КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2013
Прилог бр.6 – КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-ревидирани финансиски извештаи за 2014

Објавување на ревидиран дневен ред
за вонредно собрание 31.07.2015

Барање
Јавен повик
Одлука
Предлог-одлуки

ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ 2015 ГОДИНА  

    Јавен повик
Обрасци: полномошно и пријава
Информации за акции
Предлог-одлукa


Јовица Пешиќ 031 421 688 генерален извршен директор

 општа и правна служба 031 426 466 Трајковска Богица

 книговодство/финансии 031 411 106 Стојановска Сузана
Величковска Душанка

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s